PROJEKTPLAN

Genomförande

Genomförandet är uppdelat i sex arbetspaket (WP) med tydliga leveranser. Delprojekten i varje arbetspaket är fristående, utan beroenden till varandra, vilket ökar genomförbarheten, maximerar synergi och minskar riskerna med projektet i stort.

Vision

Bakgrund till innovationsmiljön

Två helt skilda sjukdomar men vars sjukdomsförlopp båda innefattar degeneration av celler är synnedsättning p.g.a. åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) och nervsjukdomen Parkinsons sjukdom (PD).

AMD påverkar idag mer än 30 miljoner människor världen över. Prognoser uppskattar att behandling av AMD utgör en marknad på 100 miljarder, bara i USA. Förekomsten av PD ökar med åldern och drabbar ca 1 % av befolkningen som är över 60 år. Cellterapi skulle eventuellt kunna behandla PD i sjukdomens alla tidiga stadier, i stället för eller innan behandling med kroniska orala terapier, och har därmed potential att bli en huvudlinje för behandling snarare än att inta en nischposition.

De flesta stamcellsbaserade cellterapier under utveckling idag är så kallade allogena cellterapier som utvecklas av celler från en avlägsen donator, vilket möjliggör en konstadseffektiv produktion i stora batcher. Dock krävs det att patienten även ges immunsuppressiva läkemedel för att undvika transplantationsavstötning av de terapeutiska cellerna, vilket kan vara problematiskt och avsevärt begränsar användbarheten av behandlingen. För att undvika den immunologiska barriären skulle det vara fördelaktigt att använda patientens egna celler, så kallad autolog cellterapi, vilket idag är både dyrt och logistiskt utmanande att producera.

Figure 1, Autologous versus Allogenic iPSC therapy

Mot bakgrund av detta har vi utvecklat ett modellprojekt i frontlinjen för autologa cellterapier. Modellprojektet inom IndiCell tjänar det dubbla syftet: (i) att utveckla nya behandlingar för PD och AMD; och (ii) att definiera en generisk plan för cellterapier baserade på autologa inducerade pluripotenta stamceller (iPSC). 

Figur 2 Autologa cellterapier tillverkas från patientens egna celler. Patienten donerar en liten hudbiopsi, så att hudcellerna kan reprogrammeras till inducerade pluripotenta stamceller (iPSC). Från iPSCs utvecklas de terapeutiska cellerna som sedan kan transplanteras tillbaka för behandling av aktuell sjukdom.

DELPROJEKT

Arbetspaket steg-för-steg

Genomförandet är uppdelat i sex arbetspaket (WP), vilka beskrivs steg-för-steg nedan.

Figur 3 Övergripande bild över arbetspaketen (WP).

WP 1

Möjliggöra patientspecifik cellanskaffning och leverans vid sängen:

Utveckling av generiska processer, d.v.s. SOP:ar, för donation av celler som utgångsmaterial för ATMP-tillverkning och leverans av cellprodukt som enkelt kan anpassas för varje indikation.

Aktörer: SUS, AcouSort, LU, KI och Karolinska

WP 2

Omprogrammering-i-ett-chip:

Minska tid, arbete och kostnad för tillverkning av iPSCs.

Aktörer: LU, KTH, BioLamina och Karolinska

WP 3

Cellsortering:

Validera procedurer för negativ och positiv cellsortering för säkrare cellterapiprodukter.

Aktörer: LU, KI, MAGic BioProcessing, Karolinska

WP 4

Kvalitetskontrollmetoder:

Utveckling av exakta och mycket känsliga single cell-baserade QC-metoder för att bedöma batch-till-batch-variabilitet och för att minska eller eliminera behovet av toxikologi- och funktionalitetsstudier i djur för varje patientspecifik cellprodukt.

Aktörer: LU, KI och Karolinska

WP 5

Innovation:

Ta vara på potentialen för produktutveckling, kommersialisering och kunskapsöverföring (translationell forskning).

Aktörer: BioLamina och ledare i WP 1-4

WP 6

Projektledning:

Struktur för ledning, beslutsfattande, projektuppföljning, framtid och utvärdering av IndiCell.

Aktörer: Alla (LU, KI, KTH, BioLamina, AcouSort, MAGic BioProcessing, SUS, Karolinska)