Innovationsmiljö för individualiserade cellterapier

Delmål #1

Utveckla iPSC-baserade (individanpassade) cellterapier för Parkinsons sjukdom och åldersrelaterad makulardegeneration.

Delmål #2

Skapa en utvecklingspipeline för iPSC-baserade cellterapier för andra sjukdomar såsom diabetes, cancer och artros.

Delmål #3

Att IndiCell och Sverige ska bli en viktig global aktör inom cellterapier.

VISION

Varför IndiCell?

Sverige har traditionellt sett haft en långvarig och internationellt ledande roll inom utveckling av nya terapier och medicinska interventioner. Fältet går nu in i en ny era av precisionsmedicin och läkemedel för avancerad terapi, så kallade Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs). Trots betydande initiativ och investeringar är det fortfarande brist på nationell infrastruktur och samlad kompetens för att utveckla och tillverka ATMPs i Sverige. I stället genereras stora delar av avkastningen från svenska innovationer och statligt finansierad forskning utomlands – vilket det är hög tid att ändra på. Sverige behöver nu återta och behålla en ledande roll, för att kunna erbjuda nya behandlingar och botemedel baserat på cell- och genterapi. Framtagningen av nationella arbetsflöden och kompetenser för sådan tillverkning behöver accelereras.

Särskilt lovande inom dessa ansträngningar är cellterapier baserade på pluripotenta stamceller. Eftersom sådana stamceller har potential att utvecklas till alla celltyper i människokroppen, möjliggörs precisa och riktade behandlingar för att ersätta olika typer av skadade eller sjuka celler. Därmed skulle sjukdomar såsom diabetes, ryggmärgsskador, hjärtsvikt, Parkinsons sjukdom och åldersrelaterad makuladegeneration potentiellt kunna stoppas eller vändas.

Avancerade cellterapier förväntas inte bara minska kostnaderna för vården på kort sikt, utan även på lång sikt genom att väsentligt förbättra naturlig historia för sjukdomsbehandling.

Under en 5-10-årsperiod är det troligt att cellterapier kommer att:

  1. Avsevärt minska behovet för patienter att använda läkemedelsterapier och senare invasiva terapier som behövs för att behandla deras biverkningar.
  2. Minska patientens sjuklighet och dödlighet och ge möjlighet till ett förlängt arbetsliv, och därigenom skapa kostnadseffektivitet och ekonomisk nytta för samhället.

För att frigöra denna potential har vi satt ihop innovationsmiljön IndiCell, bestående av internationellt ledande akademiska forskare med erfarenhet av att ta avancerade cellterapier till klinik, relevant sjukvårdssektor och strategiska Life Science-företag.

Finansiering

Anslag från VINNOVA!

Vinnova gick in med närmare 40 miljoner SEK i projektet IndiCell – Individualiserad pluripotent stamcellsbaserad behandling.

Projektet koordineras av Lunds Stamcellscenter vid Lunds universitet och planeras pågå oktober 2021 – september 2026.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Hur jobbar vi i IndiCell?

IndiCell har implementerats genom sex arbetspaket, där fyra av dessa behandlar hela produktionsprocessen från start till slut: Donation av celler för omprogrammering, ingång till en specialiserad Good Manufacturing Practice (GMP)-anläggning för produktion av iPS-celler och vidare utveckling till terapeutiska celler, sortering av celler, kvalitetstestning, utgång för cellprodukten från GMP-anläggningen till sjukhuset samt förberedelse för transplantation till patienten.

De resterande två arbetspaketen innefattar att definiera och skapa innovationer inom IndiCell samt projektledning och aktiv förberedelse inför framtiden då finansieringen från Vinnova har upphört.

aktuellt

Håll dig uppdaterad!

framtidsvision

Vad händer efter projekets slut?

Vårt övergripande mål är att utveckla och konsolidera en hållbar, kollaborativ och världsledande innovationsmiljö (IndiCell) baserad på Individuell Cellterapi som är aktiv även efter att finansieringen från Vinnova har upphört.

Med kompetensen och de arbetsflöden som skapas inom IndiCell vill vi stärka innovationen i Sverige. Vår framtida vision är att IndiCell ska utgöra ett fysiskt multi-hub center för iPSC-baserade cellterapier som kan stödja patientbehandlingar i hela landet och samtidigt bidra till nya arbetstillfällen inom hälso- och sjukvården. Framtida innovationer, exempelvis cellterapier mot diabetes, artros eller cancer, ska även kunna docka in i våra generiska processer. På så vis kan IndiCell bidra till att minska kostnader, arbete och tid, samt underlätta vägen till ett regulatoriskt godkännande för framtida individanpassade cellterapier.

aktörer

Vi samverkar i IndiCell!